LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU THUYỀN TRÊNH KÊNH NHIÊU LỘC THỊ NGHÈ NĂM 2016

* Lưu ý:

- Ngày và giờ khởi hành trong lịch khởi hành du thuyền từ tháng 4 của chúng tôi là ngày và giờ tốt nhất để trải nghiệm chuyến du ngoạn trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Chúng tôi vẫn thực hiện chuyến tham quan theo ngày giờ mà quý khách mong muốn từ 8h00 đến 20h00 các ngày trong tuần.

- Để tìm kiếm nhanh ngày và giờ khởi hành, quý khách vui lòng thực hiện thao tác nhấn tổ hợp phím: Ctrl + F , sau đó nhập ngày quý khách muốn đi vào ô tìm kiếm theo mẫu : DD/MM( ví dụ : 02/04).

- Mọi thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ  : 08 3911 8987 

NGÀY KHỞI HÀNH GIỜ KHỞI HÀNH
BẾN QUẬN 1 BẾN QUẬN 3
01/06 8 am – 2 pm 1 pm – 6 : 10 pm
02/06 8 am – 2 pm 2 pm – 6: 30 pm
03/06 9 am – 3 pm 8 am – 9:30 am
2 pm – 7 pm
04/06 10 am – 3 pm 8 am – 10 am
3 pm – 7:30 pm
05/06 11 am – 4 pm 8 am – 11 am
4 pm – 8 pm
06/06 12 am – 5 pm 8 am – 12 am
4 pm – 8:40 pm
07/06 12 am – 5 pm 8 am – 1 pm
5 pm – 9:30 pm
08/06 1 pm – 6 pm 8 am – 1 pm
5 pm – 10 pm
09/06 2 pm – 6 pm 8 am – 2 pm
6 pm – 10 pm
10/06 8 am – 10 am 9 am – 3 pm
2 pm – 7 pm 6 pm – 10 pm
11/06 8 am – 11 am 9 am – 3 pm
4 pm – 9 pm 7 pm- 10 pm
12/06 8 am – 11 am 11 am – 5 pm
5 pm – 9 pm 7 pm – 9 pm
13/06 8 am – 12 am 11 am – 7 pm
5 pm – 10 pm
14/06 8 am – 1 pm 12 am 8 pm
6 pm – 10 pm
15/06 8 am – 1 pm 1 pm – 6:30 pm
16/06 8 am – 2 pm 1 pm – 6:30 pm
17/06 8 am – 2 pm 2 pm – 6:50 pm
18/06 9 am – 3 pm 8 am – 10 am 
2 pm – 7 pm
19/06 10 am – 3 pm 8 am – 10 am
2 pm – 7:10 pm
20/06 11 am – 3 pm 8 am – 11 am
3 pm – 7:50 pm
21/06 11 am – 4 pm 8 am – 12 am
4 pm – 8 pm
22/06 12 am – 5 pm 8 am – 1 pm
4 pm – 9 pm
23/06 1 pm – 5 pm 8 am – 1 pm
5 pm – 9:30 pm
24/06 1 pm – 6 pm 8 am – 2 pm
6 pm – 10 pm
25/06 8 am – 10 am 9 am – 3 pm
2 pm – 7 pm 7 pm – 10 pm
26/06 8 am – 10 am 9 am – 4 pm
3 pm – 9 pm 7 pm – 10 pm
27/06 8 am – 11 am 10 am – 5 pm
4 pm -10 pm
28/06 8 am – 12 am 10 am – 5 pm
5 pm – 10 pm
29/06 8 am – 12 am 12 am – 5 pm
30/06 8 am – 1 pm 12 am – 5:10 pm
01/07 8 am – 1 pm 1 pm -5:50 pm
02/07 9 am – 2 pm 2 pm – 6:30 pm
03/07 10 am – 3 pm 8 am – 10 am
2 pm – 7 pm
04/07 10 am – 4 pm 8 am – 11 am
3 pm – 7:30 pm
05/07 11 am – 4 pm 8 am – 12 am
06/07 12 am – 5 pm 8 am – 1 pm
4 pm – 9 pm
07/07 1 pm – 6 pm 8 am -1 pm
5 pm – 10 pm
08/07 1 pm – 7 pm 8 am – 2 pm
5 pm – 10 pm
09/07 2 pm – 7 pm 9 am – 3 pm
6 pm – 10 pm
10/07 8 am – 10 am 9 am – 3 pm
3 pm – 8 pm 7 pm – 10 pm
11/07 8 am – 11 am 10 am – 5 pm
4 pm – 10 pm 7 pm – 10 pm
12/07 8 am – 11 am 11 am – 6 pm
5 pm – 10 pm
13/07 8 am – 12 am 11 am – 6 pm
14/07 8 am – 1 pm 11 am – 5:10 pm
15/07 8 am – 1 pm 12 am – 6 pm
16/07 8 am – 2 pm 12 am – 6 pm
17/07 9 am – 2 pm 2 pm 6:10 pm
18/07 10 am – 3 pm 8 am – 10 am
2 pm – 7 pm
19/07 11 am – 3 pm 8 am – 11 am 
3 pm – 7:20 pm
20/07 11 am – 4 pm 8 am – 12 am
3 pm – 8 pm
21/07 12 am – 4 pm 8 am – 12 am
4 pm – 8:50 pm
22/07 1 pm – 6 pm 8 am – 1 pm
5 pm – 9:30 pm
23/07 1 pm – 6 pm 8 am – 1 pm 
6 pm – 21:30 pm
24/07 2 pm – 7 pm 8 am – 2 pm
7 pm – 10 pm
25/07 3 pm – 9 pm 8 am – 3 pm
7 pm – 10 pm
26/07 8 am – 10 am 9 am – 3 pm
5 pm – 10 pm
27/07 8 am – 11 am 10 am – 3 pm
6:30 pm – 10 pm
28/07 8 am – 11 am 11 am – 4 pm
8 pm – 10 pm
29/07 8 am – 12 am 12 am – 4:20 pm
30/07 8 am – 1 pm 12 am – 5:10 pm
31/07 9 am – 2 pm 2 pm – 6 pm
01/08  9 am – 3 pm 8 am – 10 am

2 pm – 7 pm  

02/08 10 am – 3 pm
8 am – 11 am
3 pm – 7:40 pm
03/08 11 am – 4 pm 8 am – 11 am
4 pm – 8:20 pm
04/08 12 am – 5 pm 8 am – 12 am
5 pm – 9 pm
05/08 12 am – 6 pm 8 am – 1 pm
5 pm – 9 pm
06/08 1 pm – 7 pm 8 am – 1 pm
6 pm – 9 pm
07/08 2 pm – 7 pm 8 am – 2 pm
6 pm – 9 pm
08/08  2 pm – 7 pm 8 am – 3 pm
6 pm – 9 pm
09/08 2 pm – 9 pm 9 am – 4 pm
10/08  8 am – 10 am 9 am – 4 pm 
6 pm – 9 pm
11/08  8 am – 11 am 10 am – 6 pm 
4 pm – 9 pm
12/08  8 am – 11 am 10 am – 5 pm 
6 pm – 9 pm
13/08 8 am – 12 am 11 am – 5 pm
14/08 8 am – 1 pm 12 am – 5: 50 pm
15/08 8 am – 1 pm 1 pm – 6:20 pm
16/08 10 am – 2 pm 8 am – 10 am
 17/08 2 pm – 6:50 pm
 18/08  11 am – 4 pm   8 am – 11 am 
3 pm – 8 pm 
 19/08   11 am – 5 pm   8 am – 12 am  
4 pm – 9 pm 
20/08  12 am – 6 pm    8 am – 12 am
5 pm – 9 pm 
 21/08  1 pm – 6 pm   8 am – 1 pm 
6 pm – 9 pm 
 22/08 12 am – 7 pm  8 am – 2 pm 
 23/08 4 pm – 9 pm  8 am – 1 pm 
24/08  5 pm – 9 pm  8 am – 2 pm 
25/08   8 am – 10 am  9 am – 2 pm  
 4 pm – 9 pm
26/08   8 am – 11 am 10 am – 3 pm 
27/08  8 am – 12 pm  11 am – 4 pm 
28/08   8 am – 1 pm 12 am – 5 pm 
29/08  8 am – 2 pm  1 pm – 6 pm 
30/08    9 am – 2 pm  8 am – 10 am 
2 pm – 7 pm 
31/08  10 am – 4 pm   8 am – 10 am 
3 pm – 8 pm 
 01/09 11 am – 4 pm  8 am – 11 am

4 pm – 9 pm 

02/09 11 am – 5 pm 8 am – 12 am 

5 pm – 9 pm

03/09 12 am – 6 pm  8 am – 12 am 

5 pm – 9 pm

04/09 12 am – 7 pm 8 am – 1 pm

5 pm – 9 pm

05/09 2 pm – 7 pm  8 am – 12:50 am

7 pm – 9 pm

06/09 2 pm – 8 pm 8 am – 1 pm
07/09 3:30 pm – 9 pm 8 am – 1:30 pm
08/09 4 pm – 9 pm 8 am – 2 pm
09/09 3 pm – 9 pm 8 am – 5 pm
10/09 5:30 pm – 9 pm 8 am – 4 pm
11/09 8 am – 11 am 10 am – 5 pm
12/09 8 am – 1 pm 11 am – 6 pm
13/09 8 am – 1 pm 12 am – 6:20 pm
14/09 9 am – 3 pm 2 pm – 7 pm
15/09 10 am – 3 pm 8 am – 10 am 

3 pm – 8 pm

16/09  11 am – 4 pm  8 am – 11 am

4 pm – 9 pm 

17/09  11 am – 5 pm  8 am – 11 am

5 pm – 9 pm 

18/09  12:30 am – 6 pm  8 am – 11 am

5 pm – 9 pm 

19/09  2 pm – 7 pm  8 am – 11 am

6 pm – 9 pm 

20/09  3 pm – 8 pm  8 am – 11:30 am

7 pm – 9 pm 

21/09  4 pm – 9 pm  8 am – 12 am 
22/09  4:30 pm – 9 pm  8 am – 12:30 am 
 23/09 5:30 pm – 9 pm  8 am – 1:30 pm 
 24/09 8 am – 10 am

6:40 pm – 9 pm 

8 am – 2:40 pm 
25/09  8 am – 11 am  10 am – 16 am 
26/09  8 am – 12 am  12 am – 5:50 pm 
27/09  8 am – 2 pm  1 am – 6:30 pm 
28/09  9 am – 3 pm  2 pm – 7:40 pm 
29/09  10 am – 4 pm  8 am – 10 am

3 pm – 8:30 pm 

30/09  11 am – 4 pm  8 am – 11 am

4 pm – 9 pm 

 01/10 11 am – 5 pm  8 am – 11 am

5 pm – 9 pm 

02/10  12:30 am – 6 pm  8 am – 10 :50 pm

6 pm – 9 pm 

03/10  1:30 pm – 7 pm  8 am – 11 am

6 pm – 9 pm 

04/10  2 pm – 8 pm  8 am – 11:20 am

7 pm – 9 pm 

05/10  3 pm – 8 pm  8 am – 11:50 am 
06/10  3:30 pm – 9 pm  8 am – 12 am 
07/10  4 pm – 9 pm  8 am – 1 pm 
08/10  2 pm – 9 pm  8 am – 4 pm 
09/10  5 pm – 9 pm  8 am – 3 pm 
10/10   8 am – 10 am

5 pm – 9 pm

 9 am – 6 pm
11/10  8 am – 11 am

6 pm – 9 pm 

11 am – 7 pm 
12/10  8 am – 1 pm  1 pm – 7 pm 
13/10 9 am – 2 pm  2 pm – 8 pm 
14/10  10 am – 3 pm  8 am – 10 am

3 pm – 9 pm 

15/10  10 am – 4 pm  8 am – 10 am

4 pm – 9 pm 

16/10  12 am – 5 pm  8 am – 10 am

4 pm – 9 pm 

17/10  1 pm – 6 pm  8 am – 10 am

6 pm – 9 pm 

18/10  2 pm – 7 pm  8 am – 10:20 am

7 pm – 9 pm 

19/10  3 pm – 8 pm  8 am – 10:30 am

7 pm – 9 pm 

20/10   3:30 pm – 9 pm 8 am – 11 am 
21/10  4 pm – 9 pm  8 am -12 am 
22/10  5 pm – 9 pm  8 am – 1 pm 
23/10  6 pm – 9 pm  8 am – 2:30 pm 
24/10  8 am – 11 am

5 pm – 9 pm 

9 am – 4 pm 
25/10  8 am – 12 am

7 pm – 9 pm 

11 am – 7 pm 
26/10  8 am – 2 pm  1 pm – 8 pm 
27/10  9 am – 3 pm  2 pm – 9 pm 
28/10  9 am – 3 pm  8 am – 10 am

3 pm – 9 pm 

29/10  10 am – 5 pm  8 am – 10 am

4 pm – 9 pm 

30/10  12 am – 9 pm  8 am – 10 am 
31/10  12:30 am – 6 pm  8 am – 10 am

5 pm – 9 pm 

 01/11 1 pm – 7 pm  8 am – 10 am

6 pm – 9 pm 

02/11  2 pm – 7 pm  8 am – 10:30 am

7 pm – 9 pm 

03/11  2:30 pm – 9 pm  8 am – 11 am 
04/11  3 pm – 9 pm  8 am -11 am 
05/11  4 pm – 9 pm  8 am – 12 am 
06/11  4 pm – 9 pm  8 am – 1 pm 
07/11  3 pm – 9 pm  8 am – 4 pm 
08/11  8 am – 10 am

4 pm – 9 pm 

8 am – 5 pm 
09/11  8 am – 12 am

6 pm – 9 pm 

10 am – 6 pm 
10/11  8 am – 1 pm

6 pm – 9 pm 

12 am – 8 pm 
11/11  8 am – 2 pm

7 pm – 9 pm 

1 pm – 9 pm 
12/11  9 am – 3 pm  3 pm – 9 pm 
13/11  11 am – 4 pm  8 am – 9:30 am

3 pm – 9 pm 

14/11  12 am – 5 pm  8 am – 9:30 am

5 pm – 9 pm 

15/11  1 pm – 6 pm  8 am – 9:30 am

6 pm – 9 pm 

16/11  2 pm – 7 pm  8 am – 9:30 am

6 pm – 9 pm 

17/11  2:40 pm – 8 pm  8 am – 10 am

7 pm – 9 pm 

18/11  3:30 pm – 9 pm  8 am – 11 am 
19/11  4 pm – 9 pm  8 am – 11:30 am 
20/11  5 pm – 9 pm  8 am – 1 pm 
21/11   5 pm – 9 pm  8 am – 2 pm
 22/11  8 am – 10 am

5 pm – 9 pm

10 am – 5 pm 
23/11  8 am – 12 am

6 pm – 9 pm 

11 am – 6 pm 
24/11  8 am – 1 pm

6 pm – 9 pm 

12 am – 7 pm 
25/11  8 am – 2 pm   2 pm – 8 pm
26/11  9 am – 3 pm  2 pm – 9 pm 
27/11  11 am – 4 pm  8 am – 10 am

4 pm – 9 pm 

28/11  12 am – 5 pm   8 am – 10 am

4 pm – 9 pm 

 29/11  12:30 am – 6 pm 8 am – 10 am

4 pm – 9 pm 

 

30/11  1 pm – 7 pm   8 am – 10 am

4 pm – 9 pm 

 

 01/12  2 pm – 7 pm 8 am – 10 am

7 pm – 9 pm 

02/12  2:30 pm – 8 pm  8 am – 10 am

7 pm – 9 pm 

03/12   3 pm – 9 pm 8 am – 10:30 am 
04/12   4 pm – 9 pm 8 am – 11:20 am 
05/ 12  4 pm – 9 pm 8 am – 12 am 
06/12   5 pm – 9 pm 8 am – 1 pm 
07/12   3 pm – 9 pm 9 am – 5 pm 
08/12   8 am – 11 am

5 pm – 9 pm

10 am – 6 pm 
09/12   8 am – 1 pm

5 pm – 9 pm

12 am – 7 pm 
10/12   8 am – 2 pm 1 pm – 8 pm 
11/12   9:30 am – 3 pm 3 pm – 9 pm 
12/12   11 am – 4 pm 4 pm – 9 pm 
13/12   12 am – 5 pm 5 pm – 9 pm 
14/12   1 pm – 6 pm 6 pm – 9 pm 
15/12   2 pm – 7 pm 8 am – 9:30 am

6 pm – 9 pm 

16/12   2:40 pm – 8 pm 8 am – 9:30 am 
17/12   3:30 pm – 9 pm 8 am – 1o:30 am 
18/12   4 pm – 9 pm 8 am – 11:20 am 
19/12   4 pm – 9 pm 8 am – 12 am 
20/12   4 pm – 9 pm 8 am – 1:30 pm 
21/12   8 am – 11 am

3 pm – 9 pm

9 am – 4 pm 
22/12   8 am – 12 am 

4 pm – 9 pm

11 am – 6 pm 
23/12   8 am – 1 pm

5 pm – 9 pm

12 am – 7 pm 
24/12   8 am – 2 pm 1 pm – 9 pm 
25/12   9 am – 4 pm 2 pm – 9 pm 
26/12   10 am – 4 pm 4 pm – 9 pm 
27/12   11:30 am – 5 pm 4 pm – 9 pm 
28/12   12:30 am – 6 pm 5 pm – 9 pm 
29/12   1 pm – 7 pm 8 am – 9:30 am

6 pm – 9 pm 

30/12   1:50 pm – 7 pm 8 am – 9:30 am

7 pm – 9 pm 

31/12   2:40 pm – 8 pm 8 am – 9:30 am

6 pm – 9 pm